Algemene verkoopvoorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Sookie’s Bakehouse

Postweg 122A, 1602 Vlezenbeek
 Ondernemingsnummer 0770.341.732 
btw-vrijstelling kleine ondernemingen

Hierna genoemd als “Sookie”.

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De website van Sookie biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te bestellen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze  website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sookie moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sookie aanvaard zijn. 

 

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Sookie werkt met btw-vrijstelling kleine ondernemingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve  kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Sookie is niet gebonden door de foto’s voorzien op de website. Elke taart is een uniek stuk, gemaakt op vraag van de klant. De elementen op versierde taarten zijn onderhevig aan beschikbaarheid volgens aanbod en seizoenen. 

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sookie niet. Sookie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. decoratie, grootte, smaak, houdbaarheid, beschikbaarheid, levering, kan hij vooraf contact opnemen via sookiesbakehouse@gmail.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sookie. Sookie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Alle bestellingen op de website of via sookiesbakehouse@gmail.com zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door Sookie.

 

ARTIKEL 4: BESTELLING AANVRAGEN

Om op de webshop van Sookie een bestelling te plaatsen, dient de Klant eerst een selectie te maken van de gewenste producten. Na het toevoegen van deze producten aan het virtuele winkelmandje, kan de Klant zijn bestelling plaatsen door het bestelproces te doorlopen. De bestelling geldt als een aanvraag, bestellingen worden afgerond via mail.

 

Sookie is gerechtigd een bestelling te weigeren en is hiervoor geen verantwoording verschuldigd.

 

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Na registratie van de bestelling verbindt Sookie zich ertoe om zo spoedig mogelijk afspraken vast te leggen in verband met afhaaltijdstip en betaling, waarna via mail de aanvaarding van de bestelling formeel wordt bevestigd.

 

Er dient voor elke bestelling steeds 50% voorschot betaald te worden, ten laatste 10 dagen na de bevestingsmail waarin betalingsafspraken gemaakt worden. De productie van de bestelling begint pas na ontvangst van dit voorschot. Als er vertragingen optreden als gevolg van betalingsproblemen, wordt de productie van de bestelling uitgesteld tot het voorschot is ontvangen.
  

ARTIKEL 6: CADEAUBON

Alle cadeaubonnen die via de website zijn gekocht, zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor goederen die zijn geproduceerd door Sookie.  De cadeaubon kan worden ingewisseld voor een gedeeltelijke of volledige betaling van de goederen op basis van de waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen kunnen niet worden vervangen als ze worden verloren of gestolen. Cadeaubonnen die zijn gewijzigd of zijn geschonden, worden niet geaccepteerd.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

Er is geen herroepingsrecht (het "herroepingsrecht") voor gepersonaliseerde of op voedsel gebaseerde goederen nadat de bestelling werd geplaatst. Voor diensten zoals workshops heeft u de Klant het recht om te annuleren binnen 14 dagen na de datum waarop de bestelling werd geplaatst, na deze periode is er geen recht op herroeping. Voor niet-gepersonaliseerde goederen of niet-voedingsgerelateerde goederen, heeft u de Klant het standaard 14 herroepingsrecht vanaf de datum waarop de Klant de goederen ontvangt.

 

Indien een goedgekeurde aanvraag geannuleerd wordt, rekent Sookie een annulatiekost aan: 

  • annulatie tot 1 maand voor de geplande leveringsdatum: 30 % wordt aangerekend van het voorschot
  • annulatie tot 10 dagen voor de geplande leveringsdatum: 50% wordt aangerekend van het voorschot
  • annulatie binnen de 10 dagen voor de geplande leveringsdatum: het voorschot wordt niet teruggestort.

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT

Sookie is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de levering of nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden, storingen of ongevallen die buiten de controle van Sookie vallen, (de "overmacht"), zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve opsomming):

stakingen, of andere industriële acties; tekort aan arbeid (door ziekte, overlijden, overmacht in de privé sfeer…), brandstof, energie, grondstoffen; privé- of openbare telecommunicatie, storingen in computernetwerken of uitval van apparatuur; brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemische of andere natuurramp of extreme weersomstandigheden; onbeschikbaarheid van spoorwegen, motorvervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer; wetten, of beperkingen van welke regering dan ook;  andere oorzaken, buiten onze redelijke controle.

 

De prestaties van Sookie worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de "overmacht" voortduurt,. Sookie zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van een geval van “overmacht” met (indien mogelijk) de omvang en waarschijnlijke duur van een vertraging. Sookie verbindt zich ertoe vertragingen veroorzaakt door overmacht tot een minimum te beperken.

 

Indien de periode van vertraging ten gevolge van de  “overmacht” langer is dan 30 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de “overmacht” kunnen zowel Sookie als de Klant, door schriftelijke kennisgeving op Sookie’s Bakehouse, Postweg 122A, 1602 Vlezenbeek de bestelling kosteloos annuleren.


ARTIKEL 9: KLACHT

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Sookie. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sookie zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken  na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op compensatie. 

 

ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

Sookie is bereikbaar via e-mail op sookiesbakehouse@gmail.com of per post op het volgende adres: Sookie’s Bakehouse, Postweg 122A, 1602 Vlezenbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

ARTIKEL 11: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sookie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

 

ARTIKEL 12: PRIVACY

Via deze privacy policy informeert Sookie de Klant over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Sookie is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Sookie verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naam, telefoonnummer en mailadres en indien van toepassing factuurgegevens. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Het verwerken van uw bestelling. 

• De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling. 

• Om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door een mail te sturen naar sookiesbakehouse@gmail.com. 

Sookie bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

 Sookie deelt of verkoopt geen gegevens aan derden. 

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Sookie bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Sookie mag de persoonsgegevens langer bewaren als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

De Klant heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot Sookie richten door een email te sturen naar sookiesbakehouse@gmail.com, met vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Sookie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij Sookie door de wet verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) als het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer. 

Deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden door Sookie. Dit zal vermeld worden op onze website, www.sookiesbakehouse.be. Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18 juli 2022.

  

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sookie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 

ARTIKEL 14: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Aan Sookie,– sookiesbakehouse@gmail.com :
 
 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de cadeaubon/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
 Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
 
 Naam/Namen consument(en) :
 Adres consument(en) :
 
 Handtekening van de Klant [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
 Datum :
 
 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.